تقویم آموزشی واحد

تقویم دانشگاهی :

1- زمان انتخاب واحد:  از روزشنبه 98/11/05 لغایت روز سه‌شنبه 98/11/08 به مدت 4 روز   

2- ثبت نام با تاخیر: از روز چهارشنبه 98/11/09 لغایت روز پنج شنبه 98/11/10    

3- زمان تشکیل کلاس‌ها: از روز شنبه  98/11/12 لغایت روز جمعه 99/03/16    

4- زمان حذف/اضافه: از روز شنبه 98/11/26 لغایت روز چهار‌شنبه 98/11/30       

5- زمان امتحانات پایان ترم: از روز شنبه 99/03/19 لغایت روز چهار شنبه 99/04/05 به مدت 14 روز (هر روز چهار نوبت)

تذکر : روزهای 99/03/23 و99/03/28 و 99/03/29 و 99/03/30 امتحان برگزار نمی‌گردد.