تقویم آموزشی واحد

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۹۶

  1. زمان انتخاب واحد: از روز شنبه ۹۷/۰۴/۱۶ لغایت روز چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۰ به مدت ۵ روز
  2. زمان تشکیل کلاس ها: از روز شنبه ۹۷/۰۴/۲۳ لغایت روز جمعه ۹۷/۰۶/۰۲(۶هفته آموزشی)
  3. زمان امتحانات پایان ترم: از روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ لغایت روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۳ به مدت ۹ روز (در سه نوبت کاری)

تذکر: روز جمعه ۹۷/۰۶/۰۸ و ۹۷/۰۶/۰۹ امتحان برگزار نمی گردد.