مدیر آموزش

دکتر علیرضا فرزانه

مدیر آموزش واحد

پست الکترونیکی:  alfarz@gmail.com

 

شرح وظایف مدیر آموزش :

  1.  نظارت بر ثبت نام و انتخاب  واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه
  2. سیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها
  3.  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی، عملی آنان
  4.  نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و تأئیدیه مدارک تحصیلی
  5.  برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور به منظور مبادلات دانشجوئی و آموزشی